Home » 2017 » June

Monthly Archives: June 2017

Advertisements

Naha

“Punten ieu sareng Bu Eni? “ ceuk sora ditungtung hape beulah ditu, sorana seah siga keur ngomong di sisi wahangan nu caina ngagulidag, teu puguh kadengena.

“Leres, sareng saha ieu?” nu ditanya kalah malik nanya da puguh teu wauh kana nomerna jeung teu wauh kana sorana.

“Ieu abdi, Ida, wali kelasna Santi, XII IPS 3. Leres kitu Santi linggihna sareng Bu Eneng?” cenah mere kasempetan kanu narima telepon pikeun mikir heula saha ari Santi, saha ari Ida, naon hubunganna jeung pagawean manehna nu memang ngajar kelas XII IPS3, bari nginget-nginget, naha aya ngaran Santi di kelasna, weleh teu kagambar, puguh ge ngajarna karak saminggu, tangtuna ge tacan apal kana rupa jeung ngaran barudak nu ku manehna diajar.

“ Euh…muhun, aya naon kitu?” manehna teu eureun nanya, tacan nyambung keneh antara ngaran jeung pagaweanna, jeung naon maksud nu nelepon ka manehna.

“Ieu Bu, punten, Santi teh tos saminggu teu sakola, naha aya di bumi atanapi teu damang, naha teu ngawartosan ka sakola, abdi walikelasna.”  Breh karak inget, enya sababaraha bulan katukang manehna kacicingan ku budak nu ngaran Santi, katitipan ti kolotna langsung, cenah mihape budak, hayang sakola SMA, pangwarahkeun, pangdidikeun. Tapi eta budak teh geus teu saimah deui jeung manehna, pindah ka imah kolotna, nu kabeneran nyieun imah bedeng keur kontrakeuneun nu tempatna leuwih deukeut ka sakolana.

Pok manehna ngomong,” Hapunten, eta murangkalih teh tos ngalih, perkawis teu sakola saminggu, Ibu ge teu terang. Kieu we atuh. Ibu bade ngahubungi sepuhna, urang taroskeun, bilih kumaonam murangkalihna. Dimana tos aya waleran, ku Ibu bakal enggal didugikeun.”

“Muhun Bu, diantos.”

Manehna mencetan nomer tina hapena, teu lila kadenge aya nu ngangkat. Buru-buru manehna nyarita,”Hallo, Kang ari budak kamana? Eta walikelasna nelepon kadieu, cenah geus saminggu budak teh teu sakola, kunaon?” murudul pertanyaan teu wudu matak geumpeur nu ditelepon.

“Budak aya di imah, rek dipindahkeun ka SMA nu deukeut ka Emangna di Garut, sina maturan ninina,” kadenge jawaban ti beulah ditu jentre pisan.

“Euh..naha atuh teu ngabejaan heula yen budak rek pindah, geus diurus can ka sakola asalna? Eta walikelasna geuning teu apaleun yen budak rek dipindahkeun, kunaon meni ngadadak atuh?”

Obrolan teu tamat kaburu pulsana beak.

“Neng, dedengean teh Santi rek dipindahkeun sakolana, naha teu ngabejaan ka Mamah, asa teu gugur teu angin, ujug-ujug pindah we budak teh,” saur Mamah ka Eneng. Kaharti upamu Mamah naros kitu teh, da Mamah mah nyaah pisan ka Santi teh, waktu keur aya di imah milu cicing, estuning siga ka incu sorangan. Eneng teu bisa ngajawab ukur pok kieu,”Duka atuh Mah, dialihkeun saurna supados tiasa ngarencangan Ninina, pan nyalira. Atanapi di bumi kontrakan nu enggal,nu kakarak beres di damel kamari ku ramana mah, meureun teu betaheun. Budak teh ngan sorangan pan, daharna teu karoris, ukur emih ka emih we jeung endog, teu matak sehat.”

“Heueuh, harianeun atuh Bapana, naha Santi bet diidinan  cicing di imah anyar bari nyorangan. Najan enya ge bari nungguan kontrakan, da ngaranna ge budak. Di dieu ge teu disaha-saha. Atawa meureun keuheuleun ka si Bapa pedah sok digetrik-getrik wae ulah ngampleng, balik sakola teh ampir magrib. Teu ngeunaheun meureun hate kolotna waktu anakna bebeja yen sok dipapatahan ulah resep ngendong di imah batur, ulah ngome hape wae, ulah poho dahar, ulah itu ulah ieu, meureun asa kasengker budak teh. Nu matak waktu Bapana beres nyieun imah kontrakan, manehna langsung pindah,” Mamah ngira-ngira kaayaan budak nu harita teu gugur teu angin pindah imah.

“Ah duka atuh Mah, Santi cicing di dieu abdi mah teu ngoretkeun, sok bae ngan kudu milu prihatin kusabab imahna ngan sakieu ayana. Pedah digetrak getrik ku salaki abdi, eta mah wajar we. Katitipan budak awewe tea teu sagawayah. Komo bari jaman ayeuna mah loba kabejanakeun. Sok sieun, bisi engke aya naon-naon.

“Neng, Akang geus aya dihareupeun imah, kaluar heula sakeudeung, aya omongkeuneun,”  eusi sms ku manehna diilo. Heran, lain tadi AKang the aya di kidul, nu jarakna 60 km ti imahna, ayeuna ceuk sms jelemana geu aya hareupeun imah, teu kaharti. Atawa waktu manehna nelepon tadi ngabejakeun yen guru anakna nanyakeun, manehna langsung indit. Tadi teh manehna nelepon kira-kira jam 3. Ayeuna magrib Akang geus aya di imahna. Matak helok.

“Kieu Neng, geus nasib Akang meureun,’ kitu semahna ngamimitian nyarita.

“Aya naon Kang?’manehna teu ngarti.

‘Budak, Santi… Akang teu nyaho naha kudu nalangsa, atawa kudu ngambek. Budak teh ngandeg!”

Deg cenah kana hate manehna aya nu ngageduk, asa diteunggeul ku batu nu gede, karasa eungap.

“Kemis kamari geus dikawinkeun, lalakina tanggung jawab. Ayeuna ge budakna aya dimitohana, geus 3 bulan ngandegna. Sakolana meureun kudu  eureun, mun hayangeun ijasah mah, sina milu paket C we,” semahna ngajelaskeun, manehna teu ngomong sakemek, letahna asa heuras.

Advertisements

Maaf, tak ada pilihan: kamu harus ujian

Assessment for Learning

Dalam dunia pengajaran, dimanapun, ujian atau mau disebut dengan nama lain sebagai tes, ulangan, review, penilaian, makin hari makin terdengar menakutkan. Dari informasi yang dapat dipercaya, di Beijing, tidak sedikit siswa sekolah menengah memilih bunuh diri karena beratnya ujian yang harus mereka lalui.

Ujian, sekalipun menakutkan namun ada orang yang sangat penasaran. Koran News Mail Online, Tiongkok, 1 Juni 2017 mengabarkan bahwa Wang Xia dari Kota Nanjing, mengikuti ujian Gao Kao sebanyak 15 kali. Dia melewati batas yang biasa diizinkan untuk mengikuti tes, namun dia mencoba lagi mengikuti ujian Gao Kao pada usia 86 tahun. Dia merasa penasaran dan ingin sekali lulus ujian Gao Kao. Ketika ujian, Kakek Wang Xia mendapatkan aparesiasi dari hampir semua warga Nanjing. Dia mengatakan bahwa sekarang dia tidak lagi gugup dan sudah siap dengan tes. Dia menambahkan bahwa dia merasa percaya diri untuk bersaing dengan para peserta ujian yang semuanya masih muda. Semangat ujian yang luar biasa.

Dalam dunia pendidikan di negara kita, ujian jika kita tengok secara lebih dekat, gambarannya tidaklah menyenangkan. Para siswa termasuk orang tua seolah bersepakat tidak menyukai ujian. Bagi siswa, ujian dianggap beban, melelahkan, bahkan buang-buang waktu. Sedangkan bagi orang tua, ketidaksukaan terhadap ujian salah satunya karena ada anggapan bahwa ujian yang dijalani anaknya tidak membuat anaknya menjadi lebih baik. Ujian hanyalah bagian dari proses rutin dunia persekolahan.

Berlawanan dengan ketidaksenangan siswa dan orang tua terhadap ujian/ulangan/tes, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ‘ujian membuat siswa belajar lebih baik bahkan sekolah dan universitas harus lebih banyak melakukan ujian.’ Ditemukan pula bahwa berdasarkan hasil ujian, dan program penilaian yang terencana membuat guru mengajar dengan lebih baik.

Temuan para ahli di atas tidak dapat disangkal. Ujian membuat siswa belajar atau bahasa kerennya assessment for learning. Sebagai contoh, seorang mahasiswa sedang menulis skripsi. Pada pertemuan pertama dia mengajukan proposalnya, dan diuji. Usai ujian, dia mulai menulis skripsi. Pada saat menulis skripsi dia belajar (membaca berbagai sumber) sehingga mampu menulis Bab 1.

Pada saat Bab 1 menurutnya sudah baik, dia tunjukkan kepada dosen pembimbingnya. Bab 1 dibahas antara dosen-mahasiswa; dokumennya sendiri dicurat-coret, dimerahi, ditandai, dan dikembalikan. Sepulang diuji Bab 1. Mahasiswa pulang dengan membawa skripsi curat-coret, namun dia merasa senang karena Bab satunya telah diuji/ dikoreksi. Selanjutnya, dengan semangat dia membaca lagi, dan melanjutkan menulis Bab 1. Hal serupa terus berlanjut sampai penulisan skripsi tersebut selesai. Kegiatan ini menunjukkan bahwa assessment for learning. Dengan adanya penilaian (dan menerima feedback) dari dosen pembimbing maka mahasiswa jadi belajar.

Bagaimana dengan penilaian yang terjadi di sekolah menengah misalnya. Mengapa ujian. tes. ulangan di sekolah dasar juga menengah mendapatkan merek yang kurang menyenangkan. Pemberian ujian dengan mengandalkan pada model soal pilihan ganda sehingga ujian bahasa tidak memasukkan keterampilan menulis misalnya. Ini diibaratkan ujian mendapatkan SIM tetapi tidak ada tes mengenadarai kendaraannya. Selain itu, ujian yang dilakukan di sekolah-sekolah tidak cukup memberikan feedback yang membuat siswa menjadi belajar setelah mendapatkan feedback tersebut.

Siswa membutuhkan feedback sehingga mereka belajar setelahnya. Bagaimana cara ini dapat dilakukan ketika penilaian akhir sekolah mengandalkan pada tes pilihan ganda. Para guru dapat menggunakan jenis tes lain selama proses pembelajaran sehingga diperoleh penilaian otentik. Boscher (2017) mengatakan bahwa kuiz merupakan salah satu tes yang dapat digunakan oleh guru yang memungkinkan feedback diperoleh siswa secara langsung dan segera. Berdasarkan hasil kiz, guru dapat mengatur pemberian pengalaman belajar sesuai dengan kemampuan peserta didiknya.

Kuiz, lanjut Boscher, tidak saja membuat siswa menjadi berusaha menguasai materi ajar namun sekaligus mereka dapat memanfaatkan ‘efek balik’ darinya. Efek balik yang dapat dimanfaatkan siswa diantaranya mereka dapat mengimitasi menggunakan quiz yang dibuatnya sendiri untuk bersiap menghadapi tes yang cakupan materinya lebih luas.

Peneliti Jeffrey Karpicke dari Universitas Purdue menguatkan bahwa kuiz membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan konseptual. Kuiz, katanya, lebih efektif ketimbang menggunakan pendekatan lain seperti concept mapping (siswa seolah diminta membuat rangkuman dalam bentuk grafis pada selembar kertas).

Ujian dan tes sebaiknya tidak berperan sebagai penanda kegiatan semester berakhir. Ujian sejatinya menjadi alat untuk mendapatkan data sejauh mana siswa menguasai materi ajar secara utuh.