Home » LIVE » Persiapan Latihan Api-Api Berangkat ka Ustrali

Persiapan Latihan Api-Api Berangkat ka Ustrali

Blog Stats

  • 70,610 hits
Advertisements

Geus jol deui email nu ngabejaan yen kudu ngirim email ka dua alamat anyar. Matak geumpeur.
Isuk-isuk teh pan sok riweuh. Ngeureutan eh ngaguntingan kertas keur ngocok nomer tampil siswa. Ari teu kitu pan barudak teh sok silih surung, embung tampil kahiji. Beda pisan jeung kuring baheula. Mun tampil teh hayang pangheulana ngarah teu jadi beban. Geus cupar tugasna mah, kumaha engke we nileyna mah, kumaha nu mere.

Kuring mereskeun heula ngajar Lintas minat jam kahiji, ngke karak ngurus ngirim email, kitu rencana teh.

Ngajar teh kaitung ngareunah pisan, barudak bagian tampil-presentasi hasil observasi, kuring tingal nonton we. Kuring ngabejaan heula peer assessment kudu disiapkeun. Sanggeus lembar penilaian antar tman geus nyampak. Ngocok nomer keur tampil. Eh dasar barudak meunang nomer 1, ngajerit, nomer 5 ngajerit, nomer 40 ge ngajerit!! Jadi atuh jurat jerit teh keur naon ari sakabeh nomer ngajerit mah. Der we ti nomer hiji, budak teh katingalna geus siap. Ngan aya oge budak teh nu pas dipanggil langsung ngajawab “sorry Ms, I am not ready/ tacan siap cenah” Ah diantep we, da ari teu siap mah rek kumaha. Maju kanu siap we, teu hayang pusing kuring mah.

Beres sabubuhan kelas Lintas Minat, istirahatna kuring ka TU rek nebeng ngeprint. Boga prinan di imah ge, ngan teu alus hasilna teh, ngambang teh da tintana diakalan supaya asal bisa ngeprin we. Nya ari keur dokumen nu rada seurieus mah teu bisa ngandelkeun prinan nu di imah.
TU teh someah kacida, teu kudu loba a i u, ngeprin teh beres.
Nu di prin teh data profil keur ka Ustrali. Kuring nyengeh we, hayang seuri pas ningali kertas dokumen nu aya fotoan dijuru luhurna teh. Rek teu seuri kumaha, kuring kokotetengan neangan foto nu ‘cute’ (sarat ti panitia), lapur teu manggih. Tina saabregan foto, ih na da taya nu cute, nu aya ge nu matak nalangsa wungkul!!
Puguh sok rampng reumpeung mun aya sertifikat atawa dokumen nu kudu make foto, hese neangan foto ny mantes nempel dina sertifikat atawa dokumen teh. Ari ieu dibere sarat kudu foto cute keur ka Ustrali, haduh, matak rag raga jajantung atuh. Foto cute na kuring mah teu boga hiji-hiji acan. Loba ge foto din galery hape, gambar tatangkalan jeung dangdaunan we.

Kuring sura seuri bari nyenyekel dokumen profil ka Ustrali teh. Asa teu pede we, tapi kuring nedetkeun maneh ngarah pede, tungtungna jadi seuri sorangan. Rumasa we kuring mah teu ‘fotogenik’.

Beres ngeprin, kuring ngirim data profil ka nu dipesenan dina email. Hate teh reugreug, geus dikirim, kari ngajar, balik, meresan baju 3 siki wae mah, keur salin salila 4 poe di bandung salila pre departure/ latihan memeh indit.
Kuring teu mikiran baju, eukeur mah baju teh teu pati loba, jadi teu loba piliheun, katambah, da lain rek pesta mode, make baju lalayu sekar nu aya we. keun we nu ber beureum ber hejona mah batur.
Kuring balik deui ka kelas, ngajar Lintas Minat 2. Keur kitu, aya budak bebeja yen jam 10 hayang dibaturan latihan debat cenah. Ku kuring di heg keun. Beres ngajar langsung ka aula, nunggu budak tea. Nalengnong aya sms, ngabejaan aya guru nu rek mulangkeun buku injeuman. Ku kuring dititah manggihan ka aula, kuring hoream guam, ti isuk tacan dahar, asa laleuleus kudu ngagedig ka gerbang sakola.
Budak nu rek debat teh taya jol, tungtungna ngobrol rusuh jeung semah nu rek mulangkeun buku Kuring bebeja jam 1 kuring kudu geus ninggalkeun sakola, kudu ngajar UT.
Dar der dor ngobrol teh, budak teu datang, ah balik we.

Datang ka imah, saruwung. Kuring rurusuhan ngadahar comro nu ngagelar dina seserok, balatak, campur jeung nu tacan digoreng, keur itung-itung lunch. Sangu tacan asak, nya comro ge teu nanaon, cukup bisa jadi lunch. Pan ceuk pamarentah ge, tong sangu wae dahar teh. latihan dahar teh ku sampeu, hui, jagong atawa nu lianna. Cenah ngke bakal aya krisis beas. Bari rada seueul ngadahar comro tiis, sirah mah ngacacang neangan absen UT. Inget, absen teh diberesan, diteundeun di kamar.
Geus kapanggih absen mah, gidig ka UT, ai kasampak mahasiswa teh satengahna, bari eta nu sakitu teh lumengis harayang balik alesanna ti isuk cenah taya dosen nu datang. Kuring ngelehan, keur mah na hate teu pati purun ngajar, aipek mahasiswana menta balik, alus pisan!!!
Kuring seuri sorangan deui. Na ari mahasiswa kuring bet ku teu kaharti. Pan meureun ti imah datang jauh-jauh teh rek kuliah. Ari geus panggih jeung dosenna, karah menta balik, cukup ngabsen hungkul. Naha ari elmu beunang ku ngabsen hungkul? Sok asa jauh jeung pangalaman kuliah kuring nu karak rengse genep bulan katukang. Boro-boro bisa adutawar hayang balik jeung dosen teh, urang ngasongkeun hasil maca jeung nulis nu ceuk ukuran kuring mah maksakeun maneh sabisa-bisa (beyond my ability) bari meunang proofread ka bule sagala, dosen teh taya siga nu taya ras-rasan, majar teh, “maneh bisa maca teu? maenya hasil maca siga kieu? sing bener atuh macana”. Beda kacida puguh ge, status kuring salaku mahasiswa, jeung status kuring nu jadi dosen. Kuring mah loba hampurana. Nyokot entengna we.
Tungtungna reres nandatangan, kuring balik.

Ari ras tangal 30 April kuring kabagean mere seminar di STKIP CImahi, ari full-paper/karya ilmiahna tacan dikirimkeun kana email. Heuh..kuring balik deui ka sakola, nebeng, ngadon ngemail.

Sore ieu kuring rek berangkat latihan indit ka Ustrali. Ku lantaran jauh meureun Ustrali mah, jadi rek inditna ge kudu latihan heula. Kudu diajar ngeusian itu ieu sigana teh.
Siga kumaha latihanna, duka teuing, urang sorang we isukan.
Ayeuna kuring rek nganteur budak meuli heula hotwheel. Nagih ti kamari, pedah manehna boga duit 50 rebu tina buruhan bapana mawa mobil ka jakarta nganteur nu wisudaan.
Jam opat kuring miang ka Bandung.
Cag heula.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: