Home » LIVE » ASA BODO EUNG…

ASA BODO EUNG…

Blog Stats

  • 70,610 hits
Advertisements

Asa teu ngarti ku awak sorangan. Hémeng.

Geus ampir sabulan ieu asa bodo. Anéh puguh gé. Tapi lamun enya bodo, piraku kuring bisa jadi guru SMA. Matak ku pamaréntah dib ere eska ngajar jeung dipercaya sina ngajar gé, meureun teu bodo. Atuda maénya jelema bodo bisa ngajar. Kuring tacan manggih laratan ti mana éta rasa bodo téh jolna.

Kuring ogé asa teu rumasa pinter deuih. Asa teu bararisa nanaon téh. Geura éta waktu minggu kamari aya babaturan nu nanya cenah kahayang manéhna teh kieu-kieu-kieu, kuring jempé wé, ngadéngékeun naon kahayangna. Kuring aslina mah teu ngarti-ngarti acan kana naon nu diomongkeun ku manéhna téh, tapi teu wasa mun wakca, ‘hampura, teu bisa nulungan, kuring mah teu ngarti-ngarti acan kana omongan manéh téh’.  Ngarah teu matak sediheun teuing nu nanya, nya kuring ngajawab kamana we ceuk uteuk, duka énya bener- duka ngacapruk, kuring teu bisa nanggung jawab kana omongan sorangan.

Nu kuring héran kacida, naha batur maké percaya kana omongan kuring. Aduh… ieu mah bener-bener matak lieur.

Kuring ngirimkeun artikel ka koran Pikiran Rakyat dua kali. Dua kalianana taya nu dimuat. Teuing salah ngirim, teuing salah format, teuing salah alamat e-mailna. Tah mimiti katingali bodona téh, heueuh? Kuring nalungtik, naha ari nu batur mah bisa dimuat (kalayan gancang atawa henteu, sabaraha kali ngirimna, kuring teu nyaho, da teu aya nu wauh kasaha-saha nu nulis dina eta koran). Ku kuring di ilo, di talak di tilik, asana mah tulisanna teh, asa kitu we, teu jauh beda jeung tulisan kuring. Meureun pedah tulisan kuring mah ‘seurieus’ teuing. Ah ada asa biasa-biasa wae. Misalna we kuring ngomongkeun kaprihatinan ngeunaan bangsa urang anu cenah aya di tempat nu panghandapna dina kabiasaan maca, majar cenah mun dirata-ratakeun salambar dibaca dina dua minggu. (Subhanalloh! Sesuatu banget, mun ceuk Syahrini mah) Nya kuring teh ngomentar kana eta kaayaan bari jeung nawarkeun solusi. Rarasaan mah normal tulisan teh, tapi duka atuh lah, meureun koran mah lain kitu kahayangna.

Terus kuring gé wawaniaanan miluan lomba menulis keberhasilan guru tingkat nasional. Kalayan taya bimbingan jeung kanyaho. Kuring ngagutrut nulis, méakeun waktu ampir dua mingguna. Ngadeluk we nyaritakeun kumaha ngajar kuring nu dianggap ‘berhasil’. Nulisna nuturkeun galur nu émbarkeun dina internét we. Cenah mun meunang mah ké dibejaan. Aipek teh, lapur taya nu ngabejaan meunang henteuna. Meureun nya teu meunang tea we. Kuring ngukur ku rarasaan deui baé, asana tulisan teh teu goréng-goréng teuing.  Asana mah kaharti mun dibaca ku nu lain ahli pedagogik gé. Ngan meureun can waktuna kuring leupas tina ngarasa bodo. Kajadian ieu teh asa nguatkeun mun kuring teh enyaan bodo.

Ayeuna kuring ngarasa leuwih bodo ti batan saméméhna alatan teu ngarti kana naon nu kudu ditulis dina Research Based Paper (RBP). Kuring dititah nalungtik sakola rintisan Berstandar Internasional (RSBI). Kuring ngadatangan RSBI nu aya di kabupaten kuring, geus ampir sabulan kaduana kuring meunang sababaraha lambar kertas ti guru-guruna nu dianggap penting keur dijadikeun data, ku kuring difoto kopi, dipindahkeun kana lambaran Excel, ngarah bisa utang-itung langsung. Heup we nepika dinya. Ayeuna kuring ngajejentul mikiran kudu kumaha nganepikeun eta data sacaca deskriptif tina data kuantitatif ngarah aya mangpaatna pikeun pendidikan, utamana keur bahan pamikiran sabab RSBI teh geuning teu sapinuhna lungsur langsar kayaannana teh.

Dimimitiaan ku kapanasaran, dina peraturan mentri disebutkeun yen RSBI mah kudu ngagunakeun basa Inggris dina pangajaran sains jeung matematika, ari nu lian mah, make basa Indonesia atawa basa daerah ge teu nanaon. Tah panyeluk pamarentah sangkan RSBI make basa Inggris teh asa matak reuwas atawa ceuk istilah ahli mah ‘sudden jump’/luncat ngadadak, lantaran pikeun nangkep pangajaran dina basa Inggris tacan tangtu sa-efektif mun make basa Indonesia. Nu kudu ditalungtik teh naha basa ingris ngahambat teu kana ngartina budak dina pangajaran matematika jeung sains. Pan sarerea ge geus nyaho mun basa inggris mah kadudukanna teh minangka ‘basa asing’ di nagara urang mah.

Kulantaran basa inggris mah basa asing. Atuh exposure (naon basa indonesiana, kuring teu nyaho) nu jadi input pikeun budak diajar basa ingris oge teu loba. Budak ukur diajar 180 menit dina saminggu kana basa inggris. Sigana waktu nu samporet pisan pikeun budak bisa ngarti basa inggris kalayan sampurna (sound english). Guruna oge nya kitu keneh. Mun manehna kudu ngajar make basa inggris, meureun dua kali gawe. Manehna diajar heula basa ingris, kakarak ngajar.  Saupamana bae guru matematika, kudu bisa nepikeun pangalaman diajar ka muridna ku basa inggris. Barudakna oge, kudu bisa nunjukkeun kabisana dina matematika ku basa ingris. Padahal teu saeutik boh guru boh barudak nu teu resep-resep acan kana basa inggris teh.  Eh iwal ketang, saha nu nyaho guru-guru matematika jeung sains abad 21an atawa jaman kaayeunakeun mah, basa inggris teh geus jadi lalab sapopoe. Pan tivi, internet, BBM (Blackberry Massager), fesbuk, twiter, jeung jaringan sosial lianna make basa ingris.

Kuring ngadekul maca, susuganan matak nambahan ngarti kana urusan RSBI, tapi weléh asa teu beubeunangan maca teh. Eta gé ciri mun kuring bodo. Tapi asa teu pantes mun nyebutan sorangan bodo, tapi teu ngarti, supaya teu kasar teuing. Beuki loba maca, beuki teu ngarti. Puguh matak héran. Teuing pédah nu dibacana maké basa ingris, jadi kuring teu pati ngarti.

Tungtuna asa frustasi, mun ceuk budak jaman ayeuna  mah meureun bété. Huleng jentul wé gawe kuring teh, siga hayam leungiteun indung (paribasana keuna teu nya? Ah paduli teuing). Nyobaan nulis nu lian, asa teu metu. Heueuh puguh  gé araranéh jaman ayeuna mah, saban jelema kudu nulis, éh saban guru! Ceuk béja, di kabupaten Kuring aya kana 10 rewuna guru, mun 1 guru nulis 1 tulisan wé dina sataun, meureun dina sataun téh aya 10.000 rupa tulisan! Ramé dunya per’guru’an téh meureun. Sataun aya 10 rebu ‘publikasi tulisan’, dua taun bakal 20 rebu tulisan. Euh mana teuing resepna. Loba bacaeun, loba bongbolongan dina lebah ngatik barudak. Ulah cara nu kaalaman ku kuring baréto basa keur mimiti diangkat jadi guru. Lain guru kétang disebutna gé ‘honorér”. Emangna guru jeung honorer-guru teu sarua? Atuh henteu! Henteu na ge pisan. Guru mah ditujukeun keur PNS, ari guru nu can PNS mah disebutna honorer. Asa araheng nya sesebutan the. Teuing da kitu buktina. Kulantaran beda sesebutan, nya beda oge dina masalah beubeunangan, hak, gaul kaasup kakawasaan dina ngomong. Mun honorer mah dan acan jadi guru, teu meunang ngomong asal engab. Maksudna kieu, urang bere conto nu leutik we. Mun guru mah meunang nawar jadwal ngajar jeung bebas milih hayang ngajar di kelas mana. Tah mun honorer mah teu bisa kitu. Jadwal kudu narimakeun we sapamerena, rek dijadikeun ganjel keur ngajangkepkeun jam ngajar batur ge, kudu jempe we. Terus teu bisa tunjak tunjuk pipilih hayang ngajar kelas ieu atawa budak nu eta. Kelasna kudu sapamerean we. Nu teungteuingeun misalna we, ngajar kelas 1 dua kelas, ngajar kelas 2 sakelas, ngajar kelas 3 dua kelas. Jumlahna ngajar teh 5 kelas. Tapi tingkatan kelasna 3. Pan matak jangar eta teh. Jangarna kieu. Misalna we jam ka 1-2 ngajar kelas 1, jam ka 3-4 ngajar kelas 3, jam ka 5-6 ngajar kelas 2. Sapoe ngajar 3 kelas nu beda tingkatan. Hartina beda buku, beda materi, beda suasana psikologis, beda sagalana we. Ripuh mah mun teu apal jadwal jeung materi. Nu kahiji mah bisa ngakibatkeun kawiwirangan salah asup kelas, nu kadua mah bisa nurunkeun darajat kaguruan sabab salah mikeun materi ajar. Kuring ngalaman hal sarupa kitu, baheula. Tapi keur kuring mah teu matak nyeri hate. Nya dianggap latihan ngawanohkeun kana materi ajar we. Keur kuring lalanyahan jadi guru, aduh da matak lieur atuh ngajarkeun ‘subjanctive’ ka kelas akselerasi mah. Kuring paboro-boro jeung murid dina lebah paham kana materi ajar. Ngan lumayan we, kuring leuwih kolot sapeuting tibatan murid dina lebah ngulik subjunctive, nya lumayanlah teu matak ngerakeun teuing salaku guru honorer mah.  Cag. Ke diteruskeun deui….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: