Home » LIVE » JUJUR

JUJUR

Blog Stats

  • 79,868 hits
Advertisements

Aya patani, saban poe ka sawah ngurus tatanen di sawahna. Manehna boga harta ngan hiji-hijina nyaeta pacul, bari geus rompang, butut. Hiji poe manehna indit ka sawah saperti biasa. Keur ngagecruk macul, teu karasa ku manehna mun maculna teh di sisi gawir. Barang manehna ngangkat pacul, ari cleng teh paculna murag ka jero gawir, manehna bingung da puguh gawirna lungkawing jeung jero teu mungkin bisa dicokot deui paculna teh. Bakat ku bingung manehna ngahuleng salila-salia bari mikir, kumaha gawe mun pacul nu ngan hiji-hijina euweuh. Tungtungna Manehna diuk sideku, ngadu’a. “ya Alloh, pacul abdi murag. Abdi pugag teu tiasa neruskeun padamelan.” Du’ana teh didangu ku Gusti Alloh, nya diutus malaikat pikeun nulungan patani. Ceu malaikat  “ieu pacul maneh teh?’ bari ngasongkeun pacul nu dijieun tina emas. Dijawab ku patani “sanes, nu abdi mah tos rompal.” Song deui malaikat mere pacul “nu ieu lain pacul maneh teh? Cenah bari ngasongkeun pacul tina perak. Ceuk patani. ‘ sanes,, nu abdi mah tos awon, sanes nu eta”. Katilu kalina malaikat ngasongkeun deui pacul nu manehna nu tadi murag, ceuk malaikat “ ieu pacul maneh teh?’ ceuk patani giak,” muhun,, nu eta nu abdi mah, leres, hatur nuhun malaikat parantos nulungan abdi.” Ceuk malaikat ” kulantaran maneh jujur, ieu pacul tiluanana, nu emas, nu perak, jeung nu maneh pituin, jadi milik maneh kabeh, hadiah keur kajujuran silaing.’

Patani ngarasa bungah pisan. Manehna nganuhunkeun ku jalan gawe nu leuwih sumanget. Saban poe saperti biasa manehna gawe. Atuh pamajikanna oge, milu sukur ku jalan leuwih daria dina nyuguhan salakina. Nganteuran tara telat.

Hiji poe, pamajikanna saenggeus beres nganteuran, manehna ngala lalab sarupaning antanan, jotang, keresmen,  jeung rea-rea deui lalab nu jadi ku maneh dina taneuh. Ku resep ngala lalab, manehna teu sadar mun ngala lalabna teh ka tempat nu matak pibahayaeun, nyeta gawir tea. Manehna ngahontal tangkal katuncar atawa engkad nu jadi di biwir gawir. Ana kolewang teh manehna murag. Atuh patani ukur bisa calangap bakating ku reuwas kudu kumaha nulungan pamajikanna.

Ras kana kajadian waktu murag pacul, nya manehna buru-buru sideku, ngadu’a saperti ti heula. ‘ya Alloh abdi nyungkeun pitulung, pun bojo rag rag kana jurang, abdi teu gaduh gantina, mung eta-etana pamajikan abdi, tulungan abdi Gusti.’ Alloh ngadangu du’ana, terus ngutus malaikat nu waktu katukang geus nulungan eta patani. Ceuk malaikat “ ieu pamajikan maneh teh? “ bari ngasongkeun Luna Maya. Patani langsung ngajawab. “muhun eta pun bojo teh!” atuh puguh  malaikat jadi  malik reuwas, naha patani nu sakitu jujurna bet ngabohong. Ceuk malaikat” naha maneh ngabohong?” dijawab ku patani “ upami abdi teu ngangken Luna Maya bojo abdi, pasti abdi ditawisan nu kadua kalina, nyaeta Cut Tari, upami abdi teu ngangken keneh, nembe nawiskeun pun bojo.  Upami abdi jujur, abdi teu sanggem kedah gaduh 3 bojo sakaligus kaulanun!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: