Home » LIVE » NAHA

NAHA

Blog Stats

  • 79,868 hits
Advertisements

“Punten ieu sareng Bu Eni? “ ceuk sora ditungtung hape beulah ditu, sorana seah siga keur ngomong di sisi wahangan nu caina ngagulidag, teu puguh kadengena.

“Leres, sareng saha ieu?” nu ditanya kalah malik nanya da puguh teu wauh kana nomerna jeung teu wauh kana sorana.

“Ieu abdi, Ida, wali kelasna Santi, XII IPS 3. Leres kitu Santi linggihna sareng Bu Eneng?” cenah mere kasempetan kanu narima telepon pikeun mikir heula saha ari Santi, saha ari Ida, naon hubunganna jeung pagawean manehna nu memang ngajar kelas XII IPS3, bari nginget-nginget, naha aya ngaran Santi di kelasna, weleh teu kagambar, puguh ge ngajarna karak saminggu, tangtuna ge tacan apal kana rupa jeung ngaran barudak nu ku manehna diajar.

“ Euh…muhun, aya naon kitu?” manehna teu eureun nanya, tacan nyambung keneh antara ngaran jeung pagaweanna, jeung naon maksud nu nelepon ka manehna.

“Ieu Bu, punten, Santi teh tos saminggu teu sakola, naha aya di bumi atanapi teu damang, naha teu ngawartosan ka sakola, abdi walikelasna.”  Breh karak inget, enya sababaraha bulan katukang manehna kacicingan ku budak nu ngaran Santi, katitipan ti kolotna langsung, cenah mihape budak, hayang sakola SMA, panhwarahkeun, pangdidikeun. Tapi eta budak teh geus teu saimah deui jeung manehna, pindah ka imah kolotna, nu kabeneran nyieun  kontrakan nu leuwih deukeut ka sakolana.

Pok manehna ngomong,” Hapunten, eta murangkalih teh tos ngalih, perkawis teu sakola saminggu, Ibu ge teu terang. Kieu we atuh. Ibu bade ngahubungi sepeuhna, urang taroskeun, bilih kumaonam murangkalihna. Dimana tos aya waleran, ku Ibu bakal enggal didugikeun.”

“Muhun Bu, diantos.”

Manehna mencetan nomer tina hapena, teu lila kadenge aya nu ngangkat. Buru-buru manehna nyarita,”Hallo, Kang ari budak kamana? Eta walikelasna nelepon kadieu, cenah geus saminggu budak teh teu sakola, kunaon?” murudul pertanyaan teu wudu matak geumpeur nu ditelepon.

“Budak aya di imah, rek dipindahkeun ka SMA nu deukeut ka Emangna di Garut, sina maturan ninina,” kadenge jawaban ti beulah ditu jentre pisan.

“Euh..naha atuh teu ngabejaan heula yen budak rek pindah, geus diurus can ka sakola asalna? Eta walikelasna geuning teu apaleun byen udak rek dipindahkeun, kunaon meni ngadadak atuh?”

“Neng, dedengean teh Santi rek dipindahkeun sakolana, naha teu ngabejaan ka Mamah, asa teu gugur teu angin, ujug-ujug pindah we budak teh,” saur Mamah ka Eneng. Kaharti upami Mamah naros kitu teh, da Mamah mah nyaah pisan ka Santi teh, waktu keur aya di imah milu cicing, estuning siga ka incu pituin. Eneng teu bisa ngajawab ukur pok kieu,”Duka atuh Mah, dialihkeun saurna supados tiasa ngarencangan Ninina, pan nyalira. Atanapi di bumi kontrkan nu enggal, nu kakarak beres di damel kamari ku ramana mah, meureun teu betaheun. Budak teh nyalira pan, daharna teu karoris, ukur emih ka emih we jeung endog, teu matak sehat.”

“Heueuh, harianeun atuh Bapana, naha Santi bet diidinan  cicing di imah anyar bari nyorangan. Najan enya ge bari nungguan kontrakan, da ngaranna ge budak. Di dieu ge teu disaha-saha. Atawa meureun keuheuleun ka si Bapa pedah sok digetrik-getrik wae ulah ngampleng ari balik sakola teh ampir magrib, tong sumpang simpang heula kudu buru-buru balik ari taya kapentingan mah. Teu ngeunaheun meureun hate kolotna waktu anakna bebeja yen sok dipapatahan ulah resep ngendong di imah batur, ulah ngome hape wae, ulah poho dahar, ulah itu ulah ieu, meureun asa kasengker budak teh. Nu matak waktu Bapana beres nyieun imah kontrakan, manehna langsung pindah,” Mamah ngira-ngira kaayaan budak nu harita teu gugur teu angin menta pindah imah.

“Ah duka atuh Mah, Santi cicing di dieu, abdi mah teu ngoretkeun, sok bae ngan kudu milu prihatin kusabab imahna ngan sakieu ayana. Pedah digetrak getrik ku salaki abdi, eta mah wajar we. Katitipan budak awewe tea teu sagawayah. Komo bari jaman ayeuna mah loba kabejanakeun. Sok sieun, bisi engke aya naon-naon, meureun moal nyalahkeun batur, nya nempuhkeun kanu katitipan.

“Neng, Akang geus aya dihareupeun imah, kaluar heula sakeudeung, aya omongkeuneun,”  eusi sms ku manehna diilo. Heran, lain tadi AKang teh aya di kidul, nu jarakna 60 km ti imahna, ayeuna ceuk sms jelemana geu aya hareupeun imah, teu kaharti. Atawa waktu manehna nelepon tadi ngabejakeun yen guru anakna nanyakeun, manehna langsung indit. Tadi teh manehna nelepon kira-kira jam 3 sore. Ayeuna magrib Akang geus aya di imahna. Matak helok.

“Kieu Neng, geus nasib Akang meureun,’ kitu semahna ngamimitian nyarita.

“Aya naon Kang?’ manehna teu ngarti.

‘Budak, Santi… Akang teu nyaho naha kudu nalangsa, atawa kudu ngambek. Budak teh kakandungan!”

Deg cenah kana hate manehna aya nu ngageduk, asa diteunggeul ku batu nu gede, karasa eungap.

“Kemis kamari geus dikawinkeun, lalakina tanggung jawab. Ayeuna ge budakna aya dimitohana, geus 3 bulan ngandegna. Sakolana meureun kudu  eureun, mun hayangeun ijasah mah, sina milu paket C we,” semahna ngajelaskeun, manehna teu ngomong sakemek, letahna asa heuras.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: