Home » LIVE » LAPANG JOGLO

LAPANG JOGLO

Blog Stats

  • 76,599 hits
Advertisements

Minggu 11 Juli 2010, rebuan jelema ngabring ka lapang Joglo, nu kiwari mah kudu disebut lapang Prawatasari. Kaasup indung kuring oge, hudang ti jam 3 subuh, rek milu ka lapang Joglo, da cenah di ogan ku Bapa Bupati kudu hadir di lapang Joglo, bari kudu mawa anak incu sabonoroyot ulah aya nu katinggaleun. Eta ondangan Bupati ku indung kuring diestokeun pisan, pedah ngondangna dipangajian, mun nolak bisi jadi dosa gede. Kuring, salaki, barudak, sanggeus sasarap saayana, kabeh ngabring kana motor. Kuring teu leumpang, ah keun we da Bupati mah teu nyahoeun mun ondangan manehna pikeun datang ka lapang Joglo bari leumpang teu dilaksanakeun ku kuring salaku rahayatna.

Miang teh jam 7an, mapay gang we da geus pasti jalan bakal pinuh kunu laleumpang, ku jalma-jalma nu tuhu kana pamenta gegeden. Barang rek sup ka lapang Joglo, teu puguh titingalian, jelema noyek, matak hese usik, pabeulit jeung angkot, motor, pulisi, tukang dagang, kabeh siga Utah ngalayah di jalan. Kuring mah diuk heula we sabari mere kasempetan ka diri kuring sorangan supaya teu bareuheudeun gara-gara ningali jelema arey-areyan, sing alabring teu puguh rek naruju kamana. Kuring karak nyaho yen Bupati ngondang rahayat the ngajak jalan santai gratis. Ka ngaranan gratis tea atuh, puguh we jelema nu ayeuna keur loba weureu ku Ariel, asa manggih jalan pikeun ngabeberah katugenah. Jalan santey, nya santey we. Engke cenah ditengah jalan bakal aya nu mere karcis. Tah eta karcis ulah leungit, lantaran karcis eta bisa ditukeurkeun jeung hadiah. Hadiahna ge matak kabita, aya tipi, kipas angin, duit, kulkas, motor, nu pangpangna mah nyeta hadiah umroh pikeun dua jelemaeun. Tah indung kuring ge kabitana teh ku umroh. Mun kuring mah, ti imah geus diniatan, mun meunang hadiah umroh, rek dibikeun keur indung kuring.

Teu lila kuring cicing di lawang lapang teh, teu kuat lieur. Lieur ningali kalakuan pamilon jalan santey. Kusabab geus make merk santey, eta mah, jelema the jadi santey sagala rupana atuh. Contona bae, make baju asal nyangsang, santey we, padahal cenah kota kuring mah boga Motto Gerbang Masyarakat Berakhlakul Karimah, ah jauh we ahlak karimah jeung eta jelema mah. Aya oge kulantaran ayeuna mah usum modis, der atuh buuk diwarnaan, make potongan sawareh buukna cokrom dihareup, ari bagian tukangna tukung pisan, tengahna siga aya tapak singkal ngagalur tilu siki. Barang ningali ka handap, calanana teh siga rek morosot, calana nyangsang saeutik dina tarang baga, bari katingalina the sereg teuing.

Kuring asup ka lapang, maksud the rek daftar. Kuralang kuriling, teu manggih tempat nu siga keur daftar. Maju ka wetan, aya n daftar, ngagimbung, keur meuli kartu Perdana cenah. Pindah deui, aya deui nu ngariung, lain  keur daftar, keur nongton doger monyet. Kuring nanya kanu make baju beureum, seragam sigana mah,da leuwih ti 5 jelema nu make baju siga kitu, ari pek jawabanna the cenah teu kudu daftar, leumpang santey we, engke bakal panggih jeung panitia nu bakal mere kupon. Sakitu we ngajelaskeunna the. Kuring teu nyaho, jalan santeyna teh kudu ngaliwatan jalan mana, da teu aya pituduh atawa peta jalur nu kudu diliwatan mun rek milu jalan santey.  Ari ceuk salaki kuring mah, dibikeunan teh di gang saacan lapang Joglo. Kuring sakulawarga motong jalan, nuju kanu mere kupon, teu mapay jalan nu kudu diliwatan mangrupa sarat jalan santey, da puguh teu nyaho.

Geus meunang kupon, kuring balik deui ka lapang. Jelema beuki noyek, teu puguh dengekeuneun.   Aya nu nungguan nu ngumumkeun nomer kupon bari barangdahar, jajaneun ngaleuya sagala aya. Lapang nu biasana sepi, robah jadi pasar. Nu dagang sangu, sayuran, hamster, lauk, baju, kembang, lengkep sagala kabutuhan nyampak, kasup buntil jeung pais berenyit ge aya. Nu barangdhar patingcaleuhak, kuring merhatikeun, lain haying dibere atawa kabita, ngan ngenes na hate teh. Cangkang dahareun jeung inumeun, ti mimiti botol plastik, gelas pastik, kantong laleutik, kantong keresek, daun cau, cangkang suuk, jeung rupa-rupa runtah, ngaleuya. Taya saurang ge nu sugan pirajeuneun eta runtah urut manehna barandahar, diasupkeun kana keresek hideung, dihijikeun teu di bacacahkaeun asal lung sakadaek. Antukna, lapang nu ngemploh hejo teh, robah, jadi barodas, tingarenclo warna warni katutup ku runtah. Aya oge memang nu ngarasa untung ku runtah nu pabalatak, nyaeta tukang mulung runtah. Manehna mawa karung gede, terus nyokotan cangkang cai nginum, boh nu gelas boh nu botol. Ngabengkot harasil, aya nu 2 karung, aya nu 3 karung. Kuring ngarasa era pisan, cenah Kota kuring the meunang tanda ti Nagara yen kota kuring mah kota nu beresih, malah bakating ku beresih-beresihna, kajuaraan salaku kota pangberesihna geus kacanggeum 4 kali! Kuduna panitian ulin ka lapang Joglo, maranehna bakal ticengklak barang ningal saban jeungkal taneuh lapang  jeung sabuderunana, pinuh ku runtah. Sigana maranehna moal wanieun ngistrenan deui yen kota kuring kaasup kota nu beresih.

Ngong kadenge, yen ayeuna dibuka hadiah keur kulkas. Patingbelenyeng nu meunang mah naek kana papanggungan. Teuing kabeneran, teuing meureun milikna we, eta nu mareunang the barudak wungkul. Nepika panitia cocorowokan sugan aya kolotna eta barudak pikeun narima kulkas nu sakitu ngajegirna.

Teu eureun panitian nyebutan nomer, nepika ampir beak. Kuring mah teu meunang. Ditutup ku nomer nu meunang umroh, lapang Joglo mimiti ditanggalkeun. Ngasrek jelema kaluar ti lapang. Ngebul, taneuh nu kasapu ku suku ngarapung, campuh jeung humandeuar nu teu beubeunangan nyarekan katiis dirina sorangan, kuring ukur seuri koneng. Munasabah rek nyarekan awak sorangan ge, pikeun jelema nu koreh-koreh cok mah hadiah motor atawa umroh – nu moal kabedag sanajan manehna gawe 200 tahun ge (puguh ukur tukang beca) mangrupa rejeki nu kacida rongkahna nu matak bisa ngarobah jalan hirup. Manehna nyepengan puluhan kupon, tapi taya nu nyanggut hiji-hijiacan, bari disosoek manehna ngutruk “sial, sial!”.

Kuring ninggalkeun lapang Joglo, bari dina pikiran mah ngait. Saha nu haat nyaah jeung karunya ka lapang Joglo. Ti isuk rebun eta lapang disiksa ku jutaan suku, aya suku jelema, suku kendaraan, suku toda tukang dagang, malah amah aya nu masang pancuh sagala. Aya nu maseuhan lapang ku cai baso, cai sate, cai urut ngumbah soto, aya oge nu ngabahekeun sambel, kecap, kinca. Rupa-rupa cai kudu ditadah ku lapang joglo dina poe harita. Nu matak watir, eta runtahna! Kabeh jelema kaasup kuring teu mantuan kasusah lapang Joglo.  Kuring balik we ngabengbeos, runtah nu pabalatak ukur ditempo ku kuring, tinggurilap kapanasan cahaya panonpoe. Na hate mah, mun we jelema-jelema nu daratang miceun runtahna diabuskeun kana keresek, terus keresekna diteundeun dina tempat sampah, meureun lapang Joglo moal salin  rupa jadi tempat runtah. Tapi meureun nu boga pikiran kieu ngan kuring wungkul, jadi teu aya pangaruhna keur lapang Joglo mah. Kuring mangmentakeun hampura ka lapang Joglo, hampura jelema-jelema nu geus matak nganyerikeun ka lapang Joglo ku jalan nincak, ngali, ngabanjur, ngabeungbeuratan, hampura jelema-jelema nu teu nganuhunkeun ka lapang Joglo, hampura jelema-jelema nu geus nyiksa ka Lapang Joglo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: