Home » LIVE » Kahirupan di Sabudereun Pajaratan

Kahirupan di Sabudereun Pajaratan

Blog Stats

  • 79,868 hits
Advertisements

Salah sahiji pangjaratan nu aya di Kota Cianjur katelah Taman Makam Sirnalaya 1, sok disebut Sirnalaya.  Pemakaman Sirnalaya statusna milik Pemerintah Wewengkon Cianjur nu di urusna ku Dinas Pertamanan Kota. Kulantaran kitu upama urang datang ka Sirnalaya bakal papanggih jeung jalma nu make serangam kaos warna oranye jeung hejo ngora, sarua jeung seragam tukang sasapu jalan raya. Tah nu marake seragam oranye, maranehna teh pagawe nu resmi diaku ku Dinas Pertamanan. Terus bakal papanggih oge jeung jalma nu teu make seragam tapi aya di sabudereun makam. Maranehna marawa sapu, kored jeung rupa-rupa alat beberesih. Tah nu ieu mah lain pagawe makam, tapi jalma-jalma nu numpang hirup ka makam.

Naha bisa jalma hirup numpang kahirupan kanu geus paeh? Saliwat mah moal kabayangkeun. Tapi ditungtut ku kabutuhan hirup nu hirup, neangan kipayah bisa dimana wae, kaasup di tempat nu baheula mah kaasup angker, jeung jauh mela melu kana piduiteun. Jeung kaparigelan dina ngamangpaatkeun kaayaan, tempat nu hara-haraeun bisa ngadatangkeun pangupa jiwa.

Nu biasa aya di sabudereun makam ampir ti kabeh golongan umur, aya orok, budak leutik, rumaja nepi ka kolot.  Beda umur, beda cara gawena. Nu bisa dipigawe ku sakabeh umur nyaeta pas dina ngurebkeun mayit. Dimana-mana mayit geus beres diropea. Nu kapapatenan sok mere sodakoh. Pamerena rupa-rupa kumaha kamampuhan. Pikeun nu mampuh mah, sodakohna sok ku duit 5 rb atawa 10 rebuan. Jalma nu ngagimbung pas ngurebkeun, teu kabeh nu ngajajap mayit, tapi loba nu pituin urang lembur dinya nu nungguan sodakoh dibikeun bari (meureun api-api) milu ngadu’akeun. Naha make nyebut api-api, atuda keur maranehna mah mun aya nu maot teh lain musibah tapi alhamdulillah. Komo keur nu hirupna 100% gumantung ka makam mah, kajadian ngurebkeun mangrupa hal nu di anti-anti.

Keur barudak leutik mah, sodakohna ti 500 rupiah nepika 5 rebu rupiah. Mun pirajeunan eta barudak dikumpulkan, aya kana 50an urang mah. Matak bingung keur nu teu biasa mah, rek kumaha mikeun sodakoh ka barudak nu ngagulung, recet, paboro-boro. Biasana aya nu ngatur, anggap we kokolotna, manehna nyepeng duit sodakohna, ku manehna dibagikeun. Nu ngabagikeun kudu lalaki nu gede tanaga, mun henteu bakal nambru ngagele ku nu ngasongkeun leungeun bari teu naolih tincakeun.

Beubeunangan tina sodakoh waktu aya nu ngurebkeun, umum, ampir sarerea kabagean. Aya deui beubeunangan nu gumantung kana kasabaran. Isuk-isuk, maranehna nyiapkeun kembang, diasupkeun kana kantong keresek leutik, jeung nyadiakeun cai kana urut botol aqua, terus dijajarkeun di sisi jalan, diteundeun aya nu kana cecempeh, aya oge nu diteundeun kana memejaan leutik. Dimana aya nu rek jarah, manehna karak meunang duit tina ngajual kembang jeung cai.

Aya oge beubeunangan ku cara menta langsung ka nu jarah, ngan kudu rada kurang kaera ieu mah. Dimana aya nu jarah, buru-buru tuturkeun, terus makam nu rek dijarahan, sapukeun, jukutna cabutan, najan makamna beresih oge, sapuan we. Tungguan nu jarahna beres ngadu’a. Geus beres ngadu’a, penta duit sodakoh, buruh beberesih. Keur nu kakarak jarah, kajadian ieu matak haruegeueun, sabab pas manehna ngadu’a, teuing timana jolna, ujug-ujug breng jadi loba jelema nu mawa sapu, barudak satepak, ngagimbung. Mun teu boga receh matak bingung. Mere gede, da nu kudu di berena loba, ngodok sakuna kudu teleb. Ari teu mere, piraku, da nangoh aya kareupeun. Kaayaan kompleks gambaran kondisi ekonomi nagara under developed ari ceuk tivi mah.

Nu anyar (ceuk kuring), ngala duit di makam teh nyaeta ku jalan kuli maca Qur’an. Pikeun jalma nu kaitung jegud atawa cukup, atawa duka maksakeun, sok aya kagiatan ngemitan makam salila 7 poe 7 peuting bari giliran maca Qur’an. Ongkos ngaji ngulikeun siga kieu, taripna antara 2 juta nepika 4 juta. Maca Qur’anna bagilir, meureun make tim. Aya nu bagean isuk, beurang, jeung peuting. Salila maca QUr’an biasana makam dikerebung ku terpal warna biru tina plastik, listrikna disadiakeun tinggal bebeja ka kepala pemakaman.  Di makam, nu ngaji bisa gogoleran (nepika sare), mun keur istirahat sanggeus maca QUr’an. Dahareun, inumeun, kabehanna disadiakeun, di anteuran  ku keluarga nu kapapaitan. Buruh ngaji teh beresih, teu kacoceng ku ngaroko, dahar atawa biaya hayang meuli orson.

Ngajahul nyaeta nembok makam. Geus 40 poe, biasana aya jalma nu datang ka nu kapapaitan, bisi rek ngajahul. Keur tukang jahul, mun aya nu ngulikeun ngurus makam, nya jadi panghasilan tambahan nu lumayan bisa diandelkeun.

Gambaran makam mangrupa hiji tempat nu sanget, geus teu aya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: