Home » LIVE » KARANGAN TRENGGALEK 16 MEI 2010

KARANGAN TRENGGALEK 16 MEI 2010

Blog Stats

  • 79,868 hits
Advertisements

Tanggal 15-18 Mei 2010 kuring jalan-jalan ka Lembur Karangan nu ayana di Kabupaten Trenggalek JawaTimur. Ti Cianjur berangkat jam 7 peuting, lalampahan teh matak cangkeul….. jauh pisan… nepi teh ka Karangan jam 7 peuting deui, jumlah jamleh bujur nempel kana jok beus Maya Sari teh 24 jam. Tong dicaturkeun panasna, suku ge malah  rada bareuh.

Barang nepi, teu nolih nanaon, luak lieuk nu diteangan teh WC, nya hareudang, kareunang, mun mandi pasti seger. Ku nu boga imah dijajapkeun ka “WC”. Biasa we bari mawa sabun, anduk kuring haget indit. Ari barang nepi, ngahuleng heula sakeudeung, jambanna teu dipantoan, ukur dikuriling ku gedeg awi. Teu loba mikir, kuring buru-buru nimba cai. Caina deet, katingal ti liang sumurna. Cenah mah 2 poe kamari tas banjir lembur eta teh, nu matak cai bula bali.

Lembur Karangan (lain wadul, ieu mah memang ngaran lemburna we Karangan!) ayana di daerah nu kurang leuwih 10 kilo meter deui ka laut. Duka laut nanahaon, can ditingali dina peta. Urang dinya ge teu apaleun ngaran lautna. Kulantaran dekeut ka laut, taneuhna campur keusik. sok sanajan banjir, teu ningalkeun leutak, da pasir mah teu lecek siga taneuh. Urang dinya pagawean utamana kana tani, melak pare.  Sawahna datar, kotakanna teu arula arileu siga di Cianjur. Rata we, kotakan masagi, katingalina teh rapih, ukuran kotakanna kurang leuwih sarua sigana teh. Basa kuring ningal sawah jam 5 nepi ka jam  6 isuk-isuk, matak betah atuh. Cai dina solokan ngagolocor, loba keneh impun, bogo, jeler oge meureun aya. Parena kira-kira umur 1 bulan ti dipelak, katingalna karak lilir.

Geus rada beurang, kuring sasarap. Kulantaran pribumi teu nawaran dahar, nya meuli emih we, terus milu ngagodog di manehna. Nu boga imah teh boga indung, kuring ngajak ngomong ka indungna make basa Indonesia. Lapur indungna mah teu ngartieun basa Indonesia, manehna ukur ngajawab yah yah we,meureun ngahormat ka tamu najan teu nagrti oge, manehna ukur bisa ngomong basa Jawa. Kuring nguriling ka tukangeun imah. Kaluar ti dapur, langsung kana jamban nu peuting ku kuring dipake mandi tea. sajajar jeung jamban teh kandang sapi. Paingan atuh sapeupeuting aya sora nu ku kuring kadenge tapi teu nyaho, nya meureun sora sapi. Meledek bau, da tai sapi, pacampur jeung cai pamiceunan ti jamban ngabayabah, rupana hejo, nyambuang bau teu puguh. Keur nu teu biasa mah matak leneng, urang dinya mah da tos biasa, nya teu nanaon, meureun ngeunah we.

Beulah tukangeun imah teh dimangpaatkeun keur kandang sapi, domba atawa ingon-ingon nu sejenna. Maranehna ngukut sasatoan lir ibarat nabung. dimana butuh duit, dijual. Mimitina meuli ingu-inguan nu leutik heula, domba upamana, mun domba geus loba, dijual, dibeulikeun kana sapi. Ampir saban imah di lembur eta baroga sapi. Ngan eta, kandangna nempel teuing ka imah, keur nu teu biasa mah matak kurang tumaninah. Alesan maranehna neundeun sapi di pipir imah cenah mah ngarah taya nu maok.

Waktu kuring moto sapi, aya nu nanya:”ari di ditu teu aya sapi?” Ku kuring dijawab ;” aya, ngan langka pisan, jeung teu lumrah di lembur kuring aya sapi sapipir jeung imah, pipir imah mah nya imah deui we, malah mah sok aya tembokna hiji dipake ku dua imah.”

Alat nu dipake keur ngala parab sapi ngaranna arit, aya 3 rupa arit.

Nu pangluhurna lain arit, mun urang Cianjur mah dina fungsi ampir sarua jeung Bedog. Keu kudak kadek make pakarang nu siga aarit, ngan elukna teu sajero arit. Bagean tungtungna bisa dipake meulah suluh, ngadek tatangkalan, meureun dipake ngababad oge bisa.

Nyangu atawa nyieun dahareun dina Luweng, rada sarua jeung hawu. Bedana hawu mah dijeun tina batu paeh diliangan dua, bentukna lonjong, Luweng mah dijeun tina bata beureum, ditaplok ku taneuh, bentukna masagi, di liangan aya nu 2 aya nu 4 keur neundeun pariuk, seeng, panci jeung sajabana.

Di daerah Cianjur Luweng sasamana Parako atawa hawu.

Di handap ieu Luweng nu liangna 4.

Pariuk dijieun tina taneuh nu di beuleum, dipakena keur ngangeun nu aya kuahan saperti Gudeg. Cenah masak Gudeg leuwih anteb rasana mun digodogna make pariuk taneuh.

Ieu alat alat nu digunakeun keur naheur cai

Keur ngakeul sangu ngagunakeun alat tina anyaman awi nu di wengku.

Di antara imah teu ngagunakeun pager, boh beusi boh awi, nu sipatna nyirian bates lahan. Pagerna tina tatangkalan nu daunna bisa dilalab, saperti mamangkokan, katuk jeung rea-rea deui.

Lahan sabudereun imah taya nu diantep kosong, dipelakan ku tatangkalan nu teu menta loba diurus saperti Suweg. Suweg teh beutian siga Taleus. Hiji tangkal Suweg ngan boga hiji daun. Eta daun gede leutikna, jangkung pendekna gumantung umurna. Suweg nu Pa Juwadi, daunna leuwih ti satangtung nu melakna. ari ceuk manehna mah tacan manjing dikali. Cirina Suweg siap dipanen dimana daunna geus ngulahek, garing.

Sajaba ti Suweg, dipelak oge hui leuweung, ceuk manehna mah ngaranna “Uwi”. Beda ti hui nu biasa dipelak umumna. Uwi ngarambat kana tangkal, puluhan meter ngaguyun kaluhur, beutina hiji, ngan gede, da dipelakna taunan. Kuring mah nyaho Hui model kitu teh ayana di leuweung, tara aya nu pirajeunan melak. Sigana jaman ayeuna mah  geus moal aya tangkal hui eta di leuweung wewengkon cianjur. Sabab kurang leuwih dua bulan katukang kuring ngalongok ka leuweung, geus jauh beda jeung waktu kuring baheula datang ka leuweung eta. Tangkal Dahu geus teu aya, Harendong Congkok oge teu aya. diganti ku tngkal jengjen, Mani’i.

Kahirupan urang Karangan kaasup sederhana, najan listrik geus nyampak, kuring ngan ningal hiji dua imah nu miboga TiVi, sigana TiVi teu kaasup barang nu mewah dilembur eta mah, barang mewah teh Sapi.

Nu rada teu galib, ampir sakabeh imah teu make lalangit. mun urang ningali kaluhur, langsung katingal kenteng. Kulanataran kentengna jenis kodok, rarapet, jadi teu saab mun hujan ge.

Kukurilingan di lembur singkur, tiis ceuli herang mata. Matak betah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: